214

 

Staj Bilgileri ve Süreç

YAZ DÖNEMİNDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN ÖNEMLİ DUYURU!

2017 Temmuz itibariyle, Staj İşlemleri İTÜ Merkez Staj ofisi ve Bölümler tarafından yürütülecek olup, yardim.itu.edu.tr adresinde yardım bileti açılarak Staj Merkez Ofisine ve ilgili Bölüm staj komisyonlarına soru sorulabilir.

  • Staj yapacak öğrencilerimizin ilk olarak staj yeri bulmaları gerekmektedir. Staj yeri bulma öğrenci sorumluluğundadır. Şirketlerin fakülte ve bölümlere gönderdiği staj ilan ve kontenjanları staj bürosu ve duyuru panolarından takip edilebilir.
  • Staj yapılacak kurumun uygunluğu konusunda bilgi bölüm staj komisyonundan öğrenilebilir.

 

İTÜ STAJ GENEL ESASLARI

( http://www.sis.itu.edu.tr/tr/yonetmelik/StajGenelEsaslariGuncel2.pdf )

…..

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Staj Tarih ve Süreleri

Zorunlu Staj Tarihi ve Süreleri

Madde 9- Toplam staj süresi en az 30, en fazla 45 çalışma günüdür. Mesleki mevzuat ve zorunluluklar nedeniyle, Denizcilik Fakültesi bu koşula dahil değildir. Ayrıca, İnşaat ve Mimarlık Fakültesi'nde en fazla 60 çalışma günü staj yapılabilir. Mezun olabilmek için, bu sürenin tamamlanmış olması zorunludur.

…..

ALTINCI BÖLÜM

Staj Aşamaları

Madde 21- İTÜ öğrenci staj işlemleri aşağıdaki gibidir:

a)  Staj öncesinde

i.   Öğrenci Sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek-1) ve Staj Çalışma Takvimi doldurulup, onaylatıldıktan sonra staj başlangıç tarihinden 15 gün önce, portal üzerinden kullanılan staj modülüne yüklenmelidir.

ii.  İş güvenliği eğitimi İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi'nden web üzerinden veya örgün olarak tamamlanmalıdır.

iii. Merkezi Staj Birimi, ilgili dokümanları onayladıktan sonra, SGK işe giriş bildirgesini düzenleyerek kayıtlı iletişim bilgilerinden öğrenci ve firmaya elektronik ortamda iletir.

 

b) Staj sırasında

Staj Başlangıç Formu (Ek-2) doldurulup, firma tarafından onaylanıp stajın ilk 5 günü içerisinde öğrenci tarafından portal üzerinden staj modülüne yüklenmelidir.

 

c)  Staj sonrasında

i.   Staj Bitiş Belgesi (Ek-3) firmaya imzalatılarak stajın bitiminden sonraki 5 gün içerisinde öğrenci tarafından portal üzerinden staj modülüne yüklenmelidir.

ii.  Öğrenci sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek-1), Staj Çalışma Takvimi, Staj Başlama Formu (Ek‑2) ve Staj Bitiş Belgesinin (Ek-3) ıslak imzalı nüshaları staj raporuyla birlikte Bölüm Sekreterliği'ne teslim edilmelidir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Staj Alanları, Türü, içeriği ve Ön Şartları

Madde 22- Her bölümün öğrencisine ait staj alanları, stajın türü, süresi ve içeriği, stajın varsa ön şartları, Bölüm Staj Komisyonu'nun önerisi ve Fakülte Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girecek olan Bölüm Staj Ek Esaslarıyla belirlenir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Staj Çalışması ve Rapor Teslimi

Madde 23- Her staj çalışmasından sonra, öğrenci tarafından stajda yapılan çalışmaları anlatan staj raporu hazırlanır.

Madde 24- Staj Raporu, Öğrenci Staj Sözleşmesi, Staj Başvuru Formu (Ek- 1), Staj Başlangıç Formu (Ek-2), Staj Bitiş Formu (Ek-3) ve Staj Çalışma Takvimi'nin ıslak imzalı nüshalarının teslimi:

a)  Yaz dönemi stajları için, akademik yılın başlama tarihinden itibaren en fazla bir ay içerisinde;

b) Dönem içi stajlarda staj bitimini takip eden 15 gün içinde

Staj Belgeleri Teslim Tutanağı formunu doğru bir şekilde doldurarak Bölüm Sekreterliği'ne yapılmalıdır.

Madde 25- Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin akademik takvimde belirtilen staj son giriş tarihinden en geç 15 gün önce staj raporunu teslim etmiş olması zorunludur.

 

STAJ BELGELERİ (Bkz. İTÜ Genel Staj Esasları / Portal Sayfaları )

  • Öğrenci Sözleşmesi 
  • Staj Çalışma Takvimi
  • (Ek-1) Staj Başvuru Formu
  • (Ek-2) Staj Başlangıç Formu
  • (Ek-3) Staj Bitiş Formu
  • (Ek-4) Mesleki Eğitim Gören Öğrencilere Yapılacak Devlet Katkısı Formu (Firma gönderecektir)
  • Staj Raporu Teslim Tutanağı 

KAYNAKLAR

 

İTÜ Öğrenci İşleri - İlgili Duyurular

http://www.sis.itu.edu.tr/tr/duyuru/duyuru_detay.php?id=999

Staj Yardım

Merkez Ofis Tel: 0212-285-3023

[url: yardim.itu.edu.tr /  Merkez Ofis veya Bölüm Komisyonu’na soru sorulabilir]


2017 Temmuz Öncesi EEF Staj Sayfası Belgeleri